Print

Po XIV Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju oraz kolejnych spotkaniach członków Aglomeracji Wałbrzyskiej burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek widzi trzy źródła pozyskiwania unijnych funduszy w latach 2014-2020.Tegoroczne Forum poświęcone było strategii Dolnego Śląska. Wzięli w nim udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie oraz marszałek i wojewoda. Przyjechali również hetmani z 4 czeskich, nadgranicznych rejonów. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-czeskiej oraz unijnych programów dla Dolnego Śląska.

W najbliższym czasie ma powstać Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, które określi obszary wsparcia i określi jakie projekty będą mogły starać się o dofinansowanie. Reprezentować będzie również nadgraniczne tereny wobec Pragi, Warszawy i Brukseli. Zgodnie z wytycznymi unijnymi 50% środków ma być przekazane na wsparcie przedsiębiorstw. Samorządowcy chcą zmienić proporcje. Proponują zwiększenie kwoty na drogi. Do końca roku rząd ma podpisać z poszczególnymi województwami kontrakty, które będą podstawą do stworzenia Regionalnych Programów Operacyjnych.

Drugie źródło możliwego finansowania projektów to projekty zakładające współpracę transgraniczną.

Trzecia możliwość to obszary specjalnej interwencji, o które starać się będą mogły aglomeracje. Jest szansa, że Aglomeracja Wałbrzyska, do której należy większość samorządów z powiatu kamiennogórskiego, otrzyma miliard złotych. Pieniądze te dzielone byłyby na miejscu.

Krzysztof Świątek zapowiada starania o dofinansowanie projektów ze wszystkich źródeł. Priorytetami mają być rewitalizacja kamienic, drogi, oświetlenie i zalew.