Print

Znane są już dane dotyczące poziomu bezrobocia w powiecie kamiennogórskim na koniec 2017 roku.

 

Na koniec roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 1016 bezrobotnych (na koniec 2016 w ewidencji znajdowało się 1447 osób). Zmienił się procentowy udział osób z poszczególnych gmin. W ciągu roku liczba bezrobotnych w gminie Lubawka spadła z 339 do 214 (z 23,4% do 21,1% ogółu bezrobotnych w powiecie). W tym samym czasie w gminie Kamienna Góra liczba bezrobotnych spadła z 287 do 226, ale procentowy udział wzrósł z 19,8% do 22,2%. Bezrobotni z Kamiennej Góry stanowią 45,7% wszystkich bezrobotnych w powiecie (w 2016 roku 45,1%), a z gminy Marciszów 11% (11,6%).

W roku 2017 zarejestrowało się 3048 bezrobotnych (w 2016 3762 osób). Większość rejestrowała się po raz kolejny i nie miała prawa do zasiłku. Przez cały rok 3479 bezrobotnych wykreślonych zostało z ewidencji (3934 w 2016 roku). Największą grupę stanowiły osoby podejmujące pracę (1544 osoby w 2017 roku i 1866 w 2016). Wzrosła grupa osób, która wykreślona została z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub nabycia praw emerytalnych lub rentowych (119 w 2017, 103 w 2016). 855 osób wykreślonych zostało z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (896 w 2016 roku), a 89 osób z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia pracy (126 w 2016 roku).

W 2017 roku najniższe bezrobocie odnotowano w październiku – 972 osoby. W listopadzie w statystykach znajdowały się 984 osoby, stopa bezrobocia w powiecie osiągnęła 7,1%, w województwie 5,6%, w kraju 6,5%. Najwyższą stopę bezrobocia w listopadzie 2017 odnotowano w powiatach złotoryjskim i górowskim (po 15,8%), najniższą (2,1%) w powiecie wrocławskim. Powiat kamiennogórski zajął 17 miejsce na 30 jednostek.

W 2017 roku kamiennogórski PUP miał 5,3 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych. W tej kwocie znalazły się m.in. pieniądze z tzw. algorytmu w wysokości 1,9 mln zł oraz pozyskane środki unijne (2,3 mln zł). Na rok 2018 zgodnie z algorytmem do powiatu trafi 800 tys. zł, a cały budżet na aktywizację ma wynieść 3,9 mln zł.

Najpopularniejszą formą wsparcia dla bezrobotnych były w 2017 roku staże. PUP zapewnił 198 miejsc. 45 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 61 otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pracodawcy z powiatu kamiennogórskiego chętnie korzystali w 2017 roku z pracowników z zagranicy. Wśród zatrudnionych dominowali Ukraińcy. PUP zarejestrował 731 oświadczeń o chęci zatrudnienia cudzoziemca. W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące tego typu ofert pracy. Wydawane są zezwolenia na pracę czasową oraz rejestrowane oświadczenia. Zwiększono kontrolę nad faktycznym zatrudnianiem cudzoziemca.

W 2017 roku PUP miał prawie 300 tys. zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Z tej oferty skorzystało 236 osób, które podniosły kwalifikacje.