aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ZUSCzasami przez zwykłe zapomnienie a czasami przez niewłaściwe naliczenie wysokości składek na naszym koncie w ZUS powstaje niedopłata. Jeśli nie uzupełnimy „niedoborów” ZUS zacznie nam naliczać karne odsetki, które niekiedy są wyższe niż sam dług. Warto, więc szybko zrobić dopłatę a w przypadku poważniejszego zadłużenia wystąpić z wnioskiem o rozłożenie długu na raty.

 

Każdy przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to żeby obliczyć, rozliczyć, czyli przesłać deklarację rozliczeniową i imienne raporty oraz zapłacić składki do ZUS. Musi to robić zarówno za siebie, gdy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jak i za swoich pracowników, jeśli takich zatrudnia. Pieniądze do ZUS musza wpłynąć w ściśle określonych terminach, czyli do 5 dnia następnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, do 10 dnia następnego miesiąca przelewają składki do ZUS osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie. Pozostali płatnicy mają czas do 15 dnia każdego miesiąca.

- Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – wyjaśnia Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeśli pieniądze wpłyną po terminie wtedy ZUS zacznie naliczać odsetki i to już od pierwszego dnia po terminie – przestrzega Rzeczniczka.

Odsetki za opóźnienie naliczane są od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetek za zwłokę nie trzeba płacić, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 6,60 zł przy czym wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

- Jeżeli kwota odsetek jest wyższa niż 6,60 zł należy ją doliczyć do kwoty zaległych składek i zapłacić wyliczoną należności za dany okres rozliczeniowy – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Jeżeli pieniądze wpłyną po terminie i na dodatek przelana kwota nie pokryje w całości zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, ZUS rozliczy wpłatę księgując ją proporcjonalnie zarówno na poczet zaległości jak i odsetek. Dlatego na koncie nadal będzie zadłużenie z tytułu różnicy składek, które przedsiębiorca powinien uregulować łącznie z odsetkami za opóźnienie a faktyczną wpłatą.

TO WARTO WIEDZIEĆ
Od 9 października 2014 r. wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8,00 % w stosunku rocznym.

ZA TERMIN ZAPŁACENIA SKŁADEK UWAŻAMY
Przy zapłacie gotówką: dzień wpłacenia pieniędzy na rachunek w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego, dzień pobrania składki przez płatnika lub inkasenta,

W obrocie bezgotówkowym za termin zapłacenia składek uważamy dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Zasady i terminy przekazywania środków przez bank

Każdy bank określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta. Szczególne reguły dotyczą Banku Pocztowego „GIRO SKŁADKA”, który realizuje dyspozycję w następnym dniu roboczym po wpłaceniu przez Ciebie środków i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz., 18.00. Jeżeli wpłatę prześlesz po godz. 18.00, bank zrealizuje Twoje polecenie przelewu w drugim dniu roboczym od wpłaconych środków. Urzędy pocztowe przyjmują polecenia przelewów w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dlatego jeżeli korzystasz z płatności z konta „GIRO SKŁADKA” i chcesz terminowo opłacić składki, złóż polecenie przelewu z wyprzedzeniem, które zapewni obciążenie rachunku bankowego najpóźniej w terminie płatności. To data obciążenia rachunku bankowego GIRO, a nie data złożenia dyspozycji dokumentu przelewu na poczcie, decyduje o opłaceniu składek.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez