aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

dcrDolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Kamienna Góra ul. Janusza Korczaka 1

zatrudni

specjalistę ds. inwestycji 

Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Co najmniej średnie wykształcenie o kierunku, specjalności budowlanej umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji i remontów.
 4. Znajomość Prawa budowlanego i zasad przebiegu procesu inwestycyjnego.
 5. Znajomość zasad Prawa zamówień publicznych.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych, poczty elektronicznej i Internetu.
 7. Znajomość programów do projektowania CAD.

Wymagane doświadczenie w zarządzaniu:

 • zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
 • projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe wymagania:

 • zdolności organizacyjne,
 • systematyczność, komunikatywność oraz sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • kreatywność i zdyscyplinowanie.

 

Zakres zadań do wykonywania:

 • Przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie inwestycji i remontów, przygotowywanie planów inwestycyjno-remontowych oraz budżetowanie zadań,
 • Uczestniczenie w procesie przygotowywania wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych,
 • Kontrola jakości wykonywanych prac i uczestniczenie w odbiorach robót i prac wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w radach budowy/naradach koordynacyjnych w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacja inwestycji, ocena zgodności przedkładanej dokumentacji projektowej z wymaganiami wynikającymi z umowy, kontrolowanie prac projektowych i robót w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji,
 • Rozliczanie inwestycji i otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne, przekazanie zakończonych inwestycji na środki trwałe, przeglądy gwarancyjne, opracowywanie prognoz, analiz, opinii oraz ocen dot. działalności inwestycyjnej.
 • Nadzór nad zamówieniami publicznymi, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Opracowywanie prognoz, analiz, opinii, sprawozdań oraz ocen dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej.

Współdziałanie urzędami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania uzgodnień, opinii, zezwoleń oraz wspólnej koordynacji działań.

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. atrakcyjne wynagrodzenie,
 3. pracę w rozwojowej firmie,
 4. możliwość doskonalenia się i poszerzania kompetencji.

Informacji udziela Dział Kadr i Płac, tel.: 75 645 9712. Zapraszamy do składania ofert osobiście albo listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat @ dcr.org.pl

DCR zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

REKLAMA