aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

sanikomPrezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. Ogłasza nabór na wolne stanowiska:
- SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA (wymiar czasu pracy: 1 etat)
- SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (wymiar czasu pracy: 1 etat)

 

I. STANOWISKO PRACY:
SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA (wymiar czasu pracy: 1 etat)
II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.
1) posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie wyższe ; preferowany kierunkowe np.: ochrona środowiska,
b) posiadanie minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
5) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
III. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Rzetelność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, rozumowanie logiczne oraz umiejętność pracy w zespole,
2) Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).
IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Kontrola i przestrzeganie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa wodnego,
2) Sporządzenie sprawozdań narzuconych ustawowo jak i również wynikających z posiadanych decyzji. Zbieranie danych, prowadzenie rejestrów oraz ewidencji z zakresu odpadów, produkcji wody, odprowadzania ścieków,
3) Ustalanie i wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej .
4) Sporządzanie sprawozdań do KOBIZE , PRTR, sprawozdań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sporządzanych w BDO,
5) Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji,, KIP, itp.,
6) Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej i ponadpodstawowej, oraz mieszkańców,
7) Ścisła współpraca z kadrą kierowniczą.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Życiorys (CV),
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.),
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VI. WARUNKI PRACY:
1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie,
2) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
3) budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy),
4) pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II, klatka schodowa wąska.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1) Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Sanikom sp. z o.o. położonej przy ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. ”- w terminie do dnia 25.09.2020 r.

 

I. STANOWISKO PRACY:
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (wymiar czasu pracy: 1 etat)
II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.
1) posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
b) posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
5) dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
III. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Rzetelność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów, orzeczeń, pism itp., odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, rozumowanie logiczne oraz umiejętność pracy w zespole.
2) Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

2) Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) Prowadzenie całości dokumentacji przetargowej, pism, ogłoszeń związanych z postępowaniem przetargowym w sposób zapewniający jej należyte zabezpieczenie oraz zachowaniem tajemnicy handlowej złożonych dokumentów,
4) Przygotowywanie umów o udzielenie zamówienia publicznego i koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą,
5) Przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6) Sporządzanie sprawozdań rocznych o udzielonych zamówieniach zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych .
7) Ścisła współpraca z kadrą kierowniczą.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Życiorys (CV),
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.),
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VI. WARUNKI PRACY:
1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
2) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
3) budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy),
4) pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II, klatka schodowa wąska.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1) Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Sanikom sp. z o.o. położonej przy ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. ”- w terminie do dnia 25.09.2020 r.

 

 

REKLAMA