Print
DCR

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłosiło w dniu 31 sierpnia 2018 r. przetarg na dostawę nowoczesnego sprzętu medycznego. Działania te możliwe są dzięki otrzymanym środkom w wysokości 1 mln 700 tys zł, które trafiły do Spółki od Województwa Dolnośląskiego jako zwiększenie kapitału udziałowego. Pomysłodawczynią tego i wnioskodawcą była Pani Iwona Krawczyk -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Zakup specjalistycznego sprzętu jest jedną z inwestycji, która jest obecnie realizowana w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. Przyczyni się to do rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w naszej placówce m.in. o opiekę kardiologiczną zgodnie z najnowszymi światowymi trendami.

 

DCR 

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej z telemetrią.
2. Zestaw do badań ergospirometrycznych i testów wysiłkowych.
3. System holtera EKG, holtera ciśnienia, rejestratory.
4. Aparat EKG.
5. Kardiomonitor kompaktowy.
6. Stół pionizacyjny do testów pochyleniowych.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2018 r. Nie dopuszcza się oferowania sprzętu i urządzeń medycznych rekondycjonowanych oraz demonstracyjnych. Sprzęt i urządzenia medyczne muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.

Zaoferowany sprzęt i urządzenia medyczne muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2017 poz. 211) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Wymagany okres gwarancji na sprzęt i urządzenia medyczne wynosi min. 24 m-ce od daty odbioru przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Szpitala: www.dcr.org.pl  oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

DCR