aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz informacje dodatkowe dostępne są w siedzibie Organizatora i na stronie: http://dcr.org.pl/ogloszenia/ogloszenia.htm

 

Wyciąg z Regulaminu Konkursu:

1. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o w Kamiennej Górze. Organizator oczekuje m.in., aby opracowania uwzględniały:

- zabytkowy charakter kompleksu

- funkcję zasadniczą terenu, związaną z funkcjonowaniem szpitala i rehabilitacji

- funkcję pomocniczą, związaną z funkcjonowaniem obiektów mieszkalnych.

Obszary, których dotyczy opracowanie konkursowe przedstawiono na mapach stanowiących Załącznik nr 4
do szczegółowego Regulaminu Konkursu.

2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał
potrzebom zagospodarowania istniejących terenów zielonych – nawierzchni trawiastych, w przyjętym zakresie
opracowania. Rezultaty Konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla zagospodarowania
wskazanych terenów.

3. Rodzaj i zasady ogólne Konkursu

3.1. Konkurs organizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, studialnego, w którym w terminie określonym niniejszym Regulaminem Organizator zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich uczestników Konkursu oraz przewiduje nagrody pieniężne, bez kwalifikacji wstępnych.

4. Termin Konkursu

4.1. Zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej Organizatora: 12 kwietnia 2018 r.

4.2. Nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu: do 14 maja 2018 r.

4.3. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu: do 18 maja 2018 r.

4.4. Złożenie prac konkursowych: do 12 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu/doręczenia).

4.5. Ogłoszenie wyników Konkursu: 15 czerwca 2018 r.

5. Komisja Konkursowa

Organizator powoła niezależną Komisję Konkursową, która zgodnie z założeniami Regulaminowymi wyłoni zwycięzców.

6. Nagrody

6.1. Organizator Konkursu przewiduje jedynie nagrody o charakterze pieniężnym.

6.2. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody pieniężne o wysokości łącznej 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) brutto

6.3. Organizator Konkursu przewiduje następujący podział nagród:

- pierwsza nagroda - kwota brutto 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

- druga nagroda - kwota brutto 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych)

- trzecia nagroda - kwota brutto 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)

6.4. Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w zależności od poziomu prac Konkursowych, w tym również do przyznania wyróżnień oraz do zmiany wysokości nagrody, a także do nieprzyznania nagród.

6.5. Nagrody podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.6. Propozycję przyznania nagród i wyróżnień przygotuje Komisja Konkursowa, a zatwierdzi Prezes Zarządu Organizatora.

6.7. Po zakończeniu Konkursu i wypłaceniu nagród pieniężnych, Organizator Konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Dolnośląskie Centrum Rahabilitacji