aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

DCR Kamienna GóraSzanowni Państwo Radni:
Jarosław Gęborys, Małgorzata Krzyszkowska, Bożena Ziemiańska, Robert Fyda, Maria Bych, Adam Krok, Dariusz Kurowski, Andrzej Mankiewicz, Damian Wójcik, Jerzy Nawrocki, Ryszard Zawierucha, Stanisław Szmajdziński, Franciszek Walka, Halina Włodarczyk, Jan Orzechowski, Edyta Wyrostek, Mariusz Mućwicki

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w dniu 13.06.2017 na godz. 13:00, lub – jeśli nie jest to możliwe – do dnia 19.06.2017. W późniejszym terminie nasza prośba traci sens.

Proponujemy następujący porządek obrad:
1) otwarcie sesji,
2) dyskusja na temat połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 522 Kodeksu spółek handlowych Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze z Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.,
3) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze z Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.,
4) zamknięcie sesji.

Poniżej przedstawiamy projekt Uchwały:

UCHWAŁA NR ……………………
RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
z dnia ……………………..

W sprawie: przystąpienia Powiatu Kamiennogórskiego do spółki pod nazwą Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 5 czerwca 2008 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 2 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala co następuje:


§1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Kamiennogórskiego do spółki pod nazwą Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze .
2. Przystąpienie Powiatu Kamiennogórskiego do spółki pod nazwą Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. nastąpi w celu realizacji zadania własnego powiatu w zakresie ochrony zdrowia .
3. Powiat Kamiennogórski obejmie udziały w spółce pod nazwą Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w zamian za przeniesienie całego majątku spółki pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze na spółkę Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pracownicy Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. są bardzo zaniepokojeni swoją dalszą przyszłością i przyszłością Szpitala w którym są zarówno pracownikami jak i pacjentami. Prośba ta wychodzi od wszystkich grup zawodowych: pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, logopedów, opiekunów medycznych, salowych, sprzątaczek, kucharek, obsługi technicznej, pracowników administracji. Reprezentujemy 200 pracowników wraz z rodzinami, oraz ponad 700 osób, które podpisały się pod listami poparcia złożonymi na Państwa ręce.
Jednomyślność wszystkich grup zawodowych i reprezentujących ich związków zawodowych świadczy o determinacji pracowników DCR i związane jest z obawami o przyszłość szpitala. Dotychczasowe próby mające na celu wpisanie DCR do sieci szpitali nie przyniosły do chwili obecnej oczekiwanych efektów. Działania te dotyczyły m.in. wniosków do Dyrektora NFZ w sprawie wciągnięcia DCR do sieci szpitali.
Propozycja naszego właściciela, Województwa Dolnośląskiego, dotycząca połączenia jest prosta, łatwa do przeprowadzenia, nie stwarza żadnych zagrożeń dla powiatu kamiennogórskiego i dalszego funkcjonowania Szpitala Powiatowego.
Argumenty za połączeniem przedstawialiśmy Państwu osobiście, jak również ukazały się one w środkach masowego przekazu (m.in.: gazeta RTI oraz www.powiatowa.info).
Nasze ostatnie symulacje finansowe wskazują, iż niezakwalifikowanie DCR do sieci szpitali spowoduje utratę wielomilionowych środków z NFZ.
Wierzymy, że Państwo w trosce o dobro i przyszłość lokalnej społeczności podpisze się pod wnioskiem o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej oraz zagłosują Państwo za uchwałą, która da nam szansę na normalne funkcjonowanie Szpitala w przyszłości.
Z uwagi na bardzo krótki czas na podjęcie działań, oczekujemy na ostateczną decyzję w dniu dzisiejszym. Prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji odnośnie zwołania Sesji Nadzwyczajnej w proponowanym wyżej terminie. Informację prosimy przekazać e-mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub Pani Ilonie Bartnik, tel.: 697 071 535.
Do zwołania sesji nadzwyczajnej konieczny jest wniosek co najmniej pięciu radnych. Mamy głębokie przekonanie, że przychylą się Państwo do naszej prośby.


Z poważaniem

podpisy